• помощно училище Стефан Караджа Пловдив

Център за специална образователна подкрепа град Пловдив

Център за специална образователна подкрепа град Пловдив е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.

В центърa за специална образователна подкрепа гр. Пловдив се осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна  работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

В центърa работятт висококвалифицирани учители специалисти, логопед, психолог и кинезотерапевт.

Центърът за специална образователна подкрепа- гр. Пловдив е снабдено с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП.