Обществена поръчка

           

 

 

            Доклад от 05.ХІІ. 2016г.

 

​            Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците по чл. 103, ал.З от 30П във ВР.  с чл. 97, ал.4 от ППЗОП

 

            Протокол № 2 за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците по чл. 103, ал.З от ЗОП във             ВР. с чл. 97, ал.4 от ППЗОП

 

Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците по чл. 103, ал.З от 30П във ВР. с чл. 97, ал.4 от ППЗОП


 

Публикувано на: 21.10.2016г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА   СТРОИТЕЛСТВО  ЧРЕЗ  ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Изпълнение на СМР на обект „Укрепване на западен корпус на училищна сграда и съпътстващи ремонтни дейности“

в ПУ „Стефан Караджа“ гр. Пловдив 

 

ДОКУМЕНТИ

ОБОБЩЕНА ИНФОРМА

ДОГОВОР - ПРОЕКТ

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образецэ 10

KSS-UKREPVANE_AS i KS.xls

 
 
 
 

 

Публикувано на: 18.11.2014г.

ПРОТОКОЛ, ОТНОСНО ИЗБОР ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР 

ПИСМО ОТНОСНО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ”

МОДУЛ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА”

Публикувано на: 23.10.2014г.

.............................................................................................................................................................................

ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА  ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

 

«Избор на изпълнител за извършване на СМР по две обособени позици:

Позиция № 1 – Извършване на ремонт на отоплителната инсталация в Помощно училище  «Стефан Караджа» - гр. Пловдив;  

Позиция № 2 – Извършване на ремонт на учебни работилници в Помощно училище «Стефан Караджа» - гр. Пловдив»

 

Прочети повече


Заповед за прекратяване на публична покана

Публикувано на 22.10.2014

Виж тук

 


ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН  КАРАДЖА” – ГР.ПЛОВДИВ

УЛ.”ДИМИТЪР ТАЛЕВ” №102, ТЕЛ.:032/69-25-21, 69-25-23,  67-22-16

E-mail: pu_karadjata@mail.bg

Изх.№РД-01-26/03.10.2014г.

Публикувано на: 03.10.2014г.

Номер в регистъра на АОП: 9034042 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, обявявам на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, както и на участниците в процедура по реда на Глава VIIIА от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на СМР по две обособени позици: Позиция № 1 – Извършване на ремонт на отоплителната инсталация в ПУ «Стефан Караджа» - гр. Пловдив и Позиция № 2 – Извършване на ремонт на учебни работилници в ПУ «Стефан Караджа» - гр. Пловдив”, че комисията, назначена със Заповед №44-044  /19.09.2014г. на Директора на ПУ „Стефан Караджа” – гр.Пловдив, ще заседава на 07.10.2014г. от 13,30 часа в кабинета по история (ет.2, сграда на училището).

На това заседание Комисията ще пристъпи към отваряне и разглеждане на подадените по процедурата оферти.

ВЕСЕЛКА БАКИШ

Директор на ПУ“Стефан Караджа“


Публикувано на: 25.09.2014

ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА  ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

«Избор на изпълнител за извършване на СМР по две обособени позиции:

Позиция № 1 – Извършване на ремонт на отоплителната инсталация в Помощно училище  «Стефан Караджа» - гр. Пловдив;  

Позиция № 2 – Извършване на ремонт на учебни работилници в Помощно училище «Стефан Караджа» - гр. Пловдив»

Прочети повече