Успех 2011 - 2012 година - Помощно училище „Стефан Караджа”

През 2011/2012 учебна година  Помощно училище Стефан Караджа  се включи  в Проект „Да направим училището   привлекателно за младите хора” по схема BG051РО001/4.2.5.0001 от ОП „Развитие на човешките ресурси“. В училище се изградиха 5 групи за извънкласна и извънучилищна дейност: клуб  «Приказен свят»,  дискусионен клуб «Как да се обличам и държа в обществото?»,  студио «Ритъм», клуб «Моят свят» и  клуб «На кино и театър – заедно».

         В групите участват 38 ученика от І до Х клас. С голямо желание децата участват в разнообразните дейности, насочени към развитие на комуникативни умения, толерантност и творчество, личностна изява.

Работата по проекта спомага за изграждане на детски екип за съвместна работа, изявяващ се в училищна и извънучилищна среда,   развитие на допълнителни знания, умения и ключови компетентности (по смисъла на Европейската референтна рамка) у децата със специални образователни потребности.

         С дейностите по проекта се създават отлични взаимоотношения между педагогическия екип, родителите и учениците.

Гарелия

Новини

Покажи всички новини