ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Приемът на ученици в помощно училище „Стефан Караджа" се осъществява в съответствие с Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания - ДВ бр. 11/2009 г.

 

Документи, необходими за записване на ученици в І клас:

1. Заявление от родителите до директора за приемане и записване в училището.

2. Първична оценка от ЕКПО към РИО на МОМН.

3. Психолого-педагогическа характеристика – с подпис и печат от директора на детска градина, ОДЗ или друга детска институция, в която е пребивавало детето.

4. Здравен картон на ученика и имунизационен паспорт.

5. Копие на акт за раждане;

6. Медицински документи (медицински протоколи, Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК), ако има такива

 

Документи, необходими за записване на ученици във ІІ - VІІІ клас:

1.Заявление от родителите до директора за приемане и записване в училището.

2. Удостоверение за преместване.

3. Удостоверение за завършен клас.

4. Психолого-педагогическа характеристика с подпис и печат от директора на изпращащото училище, изготвена от класния ръководител.

5. Здравен картон на ученика и имунизационен паспорт.

6. Копие на акт за раждане.

7. Първична оценка от ЕКПО към РИО на МОМН

8. Медицински документи (медицински протоколи, Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК), ако има такива

 

Документи, необходими за записване за професионално обучение след VІІІ клас на помощно училище

1. Заявление за приемане (по образец от училището).

2. Удостоверение за завършен VІІІ клас на помощно училище или VІІІ клас на общообразователно училище с ресурсно подпомагане, завършили с удостоверение за завършен клас;

3. Психолого-педагогическа характеристика.

4. Здравен картон и имунизационен паспорт.

5. 4 броя снимки;

6. Медицински документи (медицински протоколи, Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК), ако има такива

7. Копие от лична карта и акт за раждане.