Проект - Да направим училището привлекателно за младите хора

Помощно училище "Стефан Караджа" се включи в проект - "Да направим училището привлекателно за младите хора":

                                                                                                                     

Успех 2012 - 2013 година - Помощно училище "Стефан Караджа"


Успех 2011 - 2012 година - Помощно училище "Стефан Караджа"


Успех 2013-2014 година - Помощно училище "Стефан Караджа"

   За поредна година в Помощно училище “Стефан Караджа“ са сформирани групи по Проект BG051РО001/4.2.5.0001 „Да направим училището   привлекателно за младите хора” на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

   Групите за извънкласна и извънучилищна дейност са 8 и в тях са се включили 80 ученика от І до Х клас.Всяка група е по различно направление:

1.Хуманитарни науки – клуб „Приказен свят“

2.Комуникативни умения на роден език- клуб „Шарена черга“

3.Здравно образование – клуб “Здравословен начин на живот“

4.Културни компетентности –изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и др.изкуства – клуб „Музикален свят“

5.Природоматематически науки – клуб „Моят свят“

6.Предприемачество –ателие „Творим красота с пръсти“

7.Граждански компетентности - клуб „Български традиции и обичаи“

8.Здравословен начин на живот - клуб „Да успяваме заедно“

   Ръководители на групите за ИИД са специалните педагози Светлана Димова, Станимирка Тъпчева, Лиляна Трендафилова, Ганка Славкова, Веселка Бакиш, Цветанка Николова, Златка Иванова и Ваня Котева.

   ПУ“Стефан Караджа“ участва в проекта за четвърта учебна  година – учителите специални педагози работят иновативно и провокират  интерес  у  учениците към разнообразни  извънкласни и извънучилищни дейности.Учениците проявяват траен и устойчив интерес към българските традиции и обичаи, литературата, музиката, изобразителното изкуство, спортните и занимателни игри. Заниманията в клуб „Моят свят“ запознават учениците със СОП със заобикалящия ги свят, развиват знания за многообразието в природата; необходимост от опазване на околната среда.

   Работейки по направленията Хуманитарни науки,  Комуникативни умения на роден език, Здравно образование, Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и др.изкуства, Природоматематически науки и Предприемачество учениците обогатиха своите знания, умения и компетенции.

   Участвайки в проекта, учениците организираха по-успешно свободното си време, бяха ангажирани дългосрочно с любими занимания - драматизация на приказни герои, танци, спортни и занимателни игри, арт-дейности, слушане на любими произведения, посещение на кино и куклен театър, музей и др.Така училището стана за тях привлекателно място за учене и игри.

   Учениците със специални образователни потребности, които участваха в групите за ИИД имаха възможност да комуникират в група, да развиват качества на личността, да се социализират успешно, да изразяват своите емоции,  да намират приятели. Чрез проекта се създадоха  нови възможности за общуване в училищна и извънучилищна среда.

   За четвърта година в ПУ“Стефан Караджа“ по проекта работи екип от специални педагози,  технически сътрудник,  счетоводител и директор, които развиваха своите компетенции за екипна работа по образователен проект.През годините на проекта отчитаме нарастване броя на групите за ИИД и на ръководителите на групи за ИИД.

   През учебната 2014/2015г. непрекъснато комуникирахме с родителите на учениците  и осъществявахме обратна връзка.Често родителите придружаваха детето си и се включваха в работата на групата за ИИД. Две от групите за ИИД работят с учениците ни от ЦНСТ и техните дейности се подкрепят от персонала на ЦНСТ.

   Чрез изработване на училищни табла със снимки,  рисунки, мартеници, картички и др.  променихме училищната среда - направихме я по-атрактивна и желана територия, място за информация и споделяне. Работата в групите по „УСПЕХ“ носи много положителни емоции на ученици, родители и педагози.

Галерия