Работна среща за споделяне на добри практики в СУ

      На 21.06.2023г. в СУ "Константин-Кирил Философ" – Пловдив се проведе работна среща на тема: "Споделяне на добри практики за ефективни модели на работа на ученици със СОП и техните родители".

      Работната среща е в изпълнение на т.8.2 от Плана за дейността на РУО – Пловдив, а водещ – г-жа Мариана Бадова, ст. експерт по приобщаващо образование към Регионално управление на образованието – Пловдив.

      Колеги от различни училища и детски градини от Пловдив и Пловдивска област участваха с 14 презентации и представиха различни модели за работа при организиране на обучението на децата със СОП, както и комуникацията и взаимодействието с техните родители. На срещата присъстваха специални педагози, логопеди и психолози, както и родители на ученици със СОП.  ЦСОП – Пловдив беше представен от специалните педагози Малина Сербезова-Куртева, Емилия Дякова, Марина Илиева, Ваня Котева и логопед Златка Иванова.

       Г-н Димитър Козарев, психолог в нашия център, представи разработената от него и силно впечатляваща презентация на тема "Ефективни модели за работа с ученици чрез Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) в ЦСОП - гр. Пловдив". Презентацията  е базирана на реални занимания и резултати в ЦСОП и отразява напредъка в комуникацията на нашите ученици.

      ДАК (допълваща алтернативна комуникация) е съвкупност от ниско- и високотехнологични средства, които подобряват и увеличават комуникативните умения на хората, които се затрудняват да използват устен и писмен език. Допълва или замества говора и писмената реч. Използването на жестове, символи, картинни изображения, различни помощни устройства, специализиран софтуер, приложения за символна комуникация, помощни устройства и др. позволява на невербалното дете да бъде разбрано. Така се дава  възможност да изразява желания, потребности, болка, страх или да споделя емоциите си. По този начин детето комуникира ефективно, без да бъде непрекъснато зависимо от свой близък, който да превежда на околните. Чрез ДАК невербалните деца постигат значително по-високи нива на автономност и редуцират необходимостта си от асистиране при реализиране на общуване.

      Communicator 5 , който се използва изключително успешно в ЦСОП – Пловдив, е софтуер, който съдържа различни занимания, които позволяват комуникация чрез символи. Избраните от детето думи и фрази на картинки, снимки или символи се произнасят от компютъра чрез синтезирана реч. Може да се използва не само за комуникация, но и за обучение, игри и др., което го прави изключително полезен за децата със специални образователни потребности.

      Устройството за контрол с поглед осигурява възможност на нашите деца с тежки двигателни увреждания да използват лаптоп, настолен компютър или таблет, като го управляват чрез очите си с помощта на устройство за проследяване на погледа. 

         

          

Новини

Покажи всички новини