Проект „Подобряване на дигиталните и педагогически компетентности на учителите за работа по време на дистанционно обучение“ (DIPCE)

С ускореното навлизане на дигитализацията в образованието и търсенето на приемливи модели за педагогическо взаимодействие, ЦСОП – гр. Пловдив  се включи в проект „Подобряване на дигиталните и педагогически компетентности на учителите за работа по време на дистанционно обучение“ /DIPCE/, ръководен от Мадридския университет Комплутѐнсе, Испания.

 

Този проект и неговите интелектуални продукти са свързани с обогатяване на дигиталните и приобщаващите педагогически компетентности на преподавателите. Целта е да се създадат и интегрират приобщаващи обучителни дейности, в които общообразователните дисциплини, професионалните такива и приобщаващите практики правят едно неделимо цяло.

Проектът има и за цел справяне с преждевременното отпадане на ученици в неравностойно положение с обучителни затруднения, като им даде възможност да участват пълноценно в образователния процес чрез приобщаващи практики за онлайн обучение от разстояние (особено по време на COVID-19 пандемията, която налага дистанционно обучение). Всички участващи в проекта по – лесно ще идентифицират и подкрепят индивидуалните нужди на учениците при дистанционно дигитално обучение и ще развият нови професионални умения, компетенции и стратегии за приобщаване.

Дейностите по договор №2020-1-ES01-KA226-SCH-095180, ЦСОП – гр. Пловдив изпълнява за период от 24 месеца, считано от 01/06/2021. В проекта си партнират общо 8 институции от Испания, България, Гърция и Белгия.

В рамките на проекта ще бъдат създадени 4 интелектуални продукти:

1/ Нов дидактически модел за вграждане на ресурси от дигиталната учебна програма в педагогическата практика на приобщаващи учители

2/ Наръчник „Стъпки за прехвърляне на курс онлайн по приобщаващ начин“

3/ Набор от инструктивни графики (онлайн и за печат) и обяснителни анимирани видеоклипове в подкрепа на прилагането на приобщаващо дистанционно обучение

4/ Портал с база данни с възможност за търсене по отношение на приобщаващи практики за дистанционно обучение, траектории, приобщаващи среди за обучение и достъпни хранилища с отворен код (учебни материали, софтуер и др.)

На 25.06.2021г. се проведе първата екипна онлайн среща на партньорите, в която  ЦСОП – гр. Пловдив участва с 2 презентации.  Представени бяха дейността на институциите и визията за продуктите на проекта. След обсъждане, бяха планирани следващите дейности и срокове.

Започна разработването и събирането на приобщаващи дигитални педагогически практики, траектории, дигитални учебни среди и хранилища с отворен достъп, предоставени от отделните участници - партньори.

Напредъка по проекта може да следите на сайта: https://www.inclusive-digital-teaching.eu/?lang=bg

Наръчник „Стъпки за прехвърляне на курс онлайн по приобщаващ начин“

Партньор 8 - ЦСОП - гр. Пловдив

Новини

Покажи всички новини